Polityka prywatności strony internetowej www.familiadom.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Kupujący, Strona Internetowa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej www.familiadom.pl dostępnym na stronie internetowej www.familiadom.pl;
 2. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia zgodność działalności Sprzedającego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), (dalej jako „RODO”) jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
 3. Realizując obowiązek nałożony przez art. 13 ust. 1-2 RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych jest CNI BUD SP Z O O siedzibą w Warszawie, ul. Polna 44 lok. 2, 00-635 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5242875029.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu
  1. Udzielenia odpowiedzi na pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, wskazującego iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, wskazanie położenia nieruchomości –jeżeli zostaną wskazane w formularzu kontaktowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty wypełnienia formularza kontaktowego.
  2. zawarcia i zapewnienia wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub umowy kupna sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, data złożenia zamówienia, jeżeli zostaną wskazane podczas wypełniania formularza kontaktowego.
  3. Przedstawienia ofert zakupu nieruchomości oraz ofert sprzedaży nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, data złożenia formularza kontaktowego, jeżeli zostaną wskazane podczas wypełniania formularza kontaktowego.
  4. w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas wypełnienia Formularza kontaktowego, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas wypełniania Formularza Kontaktowego, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Formularza Kontaktowego;
  5. w celach dowodowych i archiwalnych dla zabezpieczenia informacji w przypadku potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas wypełniania Formularza Kontaktowego, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Formularza Kontaktowego;
  6. w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną wskazane podczas wypełniania Formularza Kontaktowego, adres zamieszkania jeśli zostanie podany podczas wypełniania Formularza Kontaktowego, nazwa użytkownika( login), adres poczty elektronicznej e-mail, data złożenia Formularza Kontaktowego;
  7. W celu wykonania umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko jeżeli zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres zamieszkania jeśli zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej e-mail, data przesłania danych;
  8. W celu przesyłania powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe tj. adres poczty elektronicznej e-mail.
  9. W celu prowadzenia korespondencji, obsługi zapytań i zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. We wskazanym celu przetwarzane są dane osobowe takie jak imię i nazwisko jeżeli zostaną podane podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego, oraz adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, jeżeli zostaną podane podczas wypełnienia Formularza Kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże we wskazanych niżej sytuacjach Administrator wymaga podania określonych danych osobowych, których brak uniemożliwi lub utrudni wykonanie Umowy sprzedaży lub świadczenia usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 3. Przechowywanie danych osobowych następuje przez okres niezbędny dla realizacji określonych uprawnień. Wszystkie dane uzyskane za pomocą formularza kontaktowego lub wniosku on-line zawartego na stronie internetowej www.familiadom.pl są automatycznie usuwane w ciągu 3 miesięcy od momentu ich uzyskania. Przechowywanie danych osobowych niezbędnych dla wykonania Umowy sprzedaży czy świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami następuje na okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia. Po upływie niezbędnego okresu przechowywane dane zostaną usunięte.
 4. Administrator informuje, iż dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 5. Użytkownik oraz Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w każdym czasie użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i żądania usunięcia. W celu realizacji wskazanego uprawnienia należy przekazać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora.
 6. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej Administratora tj. e-mail: biuro@familiadom.pl.

III. COOKIES

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje informacje tekstowe wysyłane ze strony internetowej i zapisywane na urządzeniu użytkownika tzw. cookies ( dalej jako cookies).
 2. Cookies mają na celu w szczególności zapamiętywać i uwierzytelniać logowania oraz zapamiętywaniu produktów dodanych do koszyka. Ich celem jest także zapewnienie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz prowadzenie analiz i statystyk.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzielone przez użytkownika zgody. Zgoda na korzystanie przez stronę internetową z cookies może zostać cofnięta przez użytkownika w każdym czasie. W celu realizacji wskazanego uprawnienia należy przekazać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: tj. biuro@familiadom.pl

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora niezgodnie z prawem.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące ochrony danych osobowych RODO.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01 października 2020 r.